جزئیات ویدئو

تاریخ خبر : 1401/9/20 - ساعت خبر : 15:55

کاربرد بیمه های بازرگانی در مدیریت

 

با تدریس آقای مهندس ایوب توحیدنیا