جزئیات ویدئو

تاریخ خبر : 1401/9/17 - ساعت خبر : 12:9

تجارب کارآفرینی- آقای کیوان قاسمبگلو به همراه آقای مهندس حسن اطاعت