جزئیات خبر

تاریخ خبر : 1401/11/20 - ساعت خبر : 10:39

وبینار ترویجی آشنایی با فرآیندهای ارزیابی و حمایت های دانش بنیان

زمان برگزاری: روز چهارشنبه 26 بهمن از ساعت 10 تا 13