محمد رضا بهرامی

زمینه تخصص:

امور مالی و حسابداری

سوابق اجرایی:

  • حسابرسی داخلی و ارزیابی مالی و اقتصادی
  • مشاور مالی پروژه های نرم افزاری حسابداری
  • مشاوره مالی و حسابداری