مرتضی مختاری

زمینه تخصص:

بازاریابی دیجیتال

سوابق اجرایی:

  • مدرس و مشاور حوزه بازاریابی دیجیتال
  • دبیر انجمن علمی بازاریابی آذربایجان شرقی