میلاد سلمانی

زمینه تخصص:

تیم سازی

 میلاد سلمانی

متولد 1371

دکتری مهندسی کامپیوتر

سوابق اجرایی:

  • مدیر عامل بهین فناوران آرکا
  • مدیر محصول بهین فناوران آرکا
  • مدیر آموزش مرکز آپا دانشگاه تبریز
  • مدیر محصول فناوران اطلاعات و ارتباطات ستاک

 

مهارت ها

  • طراحی تجربه و رابط کاربری
  • مدیریت محصول
  •  اسکرام
  • سیستم سازی
  • مدیریت