جزئیات ویدئو

تاریخ خبر : 1401/9/17 - ساعت خبر : 11:50

داستان تجارت الکترونیکی در ایران

 

وبینار بصورت پرسش و پاسخ با آقای مهندس حسن اطاعت و آقای دکتر علیرضا مجاهدی