جزئیات خبر

تاریخ خبر : 1401/2/25 - ساعت خبر : 13:7

بازدید نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان از پروژه سرمایه گذاری خارجی شرکت ام جی آی کوتیر ایلیا

سید اسماعیل هاشمی مدیر کل و نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان به اتفاق رئیس گروه سرمایه گذاری خارجی اداره کل از پروژه سرمایه گذاری خارجی شرکت ام جی آی کوتیر ایلیا بازدید کرد و به بررسی مشکلات مالیاتی و وصول مطالبات شرکت پرداخت.

سید اسماعیل هاشمی مدیر کل و نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان به اتفاق رئیس گروه سرمایه گذاری خارجی اداره کل   از پروژه سرمایه گذاری خارجی شرکت ام جی آی  کوتیر ایلیا بازدید کرد و به بررسی مشکلات  مالیاتی  و  وصول مطالبات شرکت پرداخت.سید اسماعیل هاشمی مدیر کل و نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان به اتفاق رئیس گروه سرمایه گذاری خارجی اداره کل   از پروژه سرمایه گذاری خارجی شرکت ام جی آی  کوتیر ایلیا بازدید کرد و به بررسی مشکلات  مالیاتی  و  وصول مطالبات شرکت پرداخت.سید اسماعیل هاشمی مدیر کل و نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان به اتفاق رئیس گروه سرمایه گذاری خارجی اداره کل   از پروژه سرمایه گذاری خارجی شرکت ام جی آی  کوتیر ایلیا بازدید کرد و به بررسی مشکلات  مالیاتی  و  وصول مطالبات شرکت پرداخت.

 

سید اسماعیل هاشمی مدیر کل و نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان به اتفاق رئیس گروه سرمایه گذاری خارجی اداره کل   از پروژه سرمایه گذاری خارجی شرکت ام جی آی  کوتیر ایلیا بازدید کرد و به بررسی مشکلات  مالیاتی  و  وصول مطالبات شرکت پرداخت.سید اسماعیل هاشمی مدیر کل و نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان به اتفاق رئیس گروه سرمایه گذاری خارجی اداره کل   از پروژه سرمایه گذاری خارجی شرکت ام جی آی  کوتیر ایلیا بازدید کرد و به بررسی مشکلات  مالیاتی  و  وصول مطالبات شرکت پرداخت.